Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2010 m. spalio 29 d., penktadienis

Jaunimas gelbėsis pats...


Šiuo metu stebint nuolatines peripetijas Seime ar Vyriausybės struktūrose dėl tabako ir alkoholio kontrolės, kartais apima beviltiškumo jausmas, nes susidaro įspūdis, kad iš viso ką nors suvokiančių politikų liko labai nedaug ir ta nedidelė dalis yra nepajėgi pasipriešinti piktybiškai nusiteikusių visuomenės sveikatos diletantų masei, kuriai tabakas ir alkoholis yra tokios pat prekės kaip muilas ir skalbimo milteliai.

Tačiau nusiminti matyt nereikia, nes auganti karta, iš kurios ateis nauji politikai, suteikia optimizmo. Ką reiškia vien Lietuvos moksleivių parlamento raginimai nebeleisti ugdyti klaidingų socialinių įgūdžių ir iš parduotuvių pašalinti limonadinį šampaną. Ne mažiau aktyvūs jie buvo ir svarstant alkoholinių gėrimų reklamos apribojimo klausimus.

Kompanija Philip Moris ne veltui stengiasi „nusipirkti“ gabiausius studentus, siūlydama jiems įvairias stipendijas ir darbo galimybes. Tokiu būdu atsiranda masiniu gyventojų žudymu užsiimančioms kompanijoms lojalūs žmonės, kurie gavę paramą praranda moralinę teisę kalbėti apie šių kompanijų vykdomą destruktyvią veiklą.

Bet kompanijos visko nupirkti negalės ir nesugebės, nes nuolat bręsta naujos iniciatyvos. Štai visiškai neseniai vykusio HELP (www.help-eu.com) studentų susitikimo dalyvių rekomendacijos ES institucijoms:

1. Visiems laikams įtraukti Europos jaunimą į visus su tabako problemomis susijusius sprendimus ir jų ieškojimą, sukuriant nuolatinį Europos jaunimo tinklą, skirtą tabako kontrolei.

2. Rekomenduoja sukurti gaires visoms švietimo institucijoms, siekiant teikti vykdomąją tabako kontrolės programą visiems studentams/moksleiviams.

3. Sukurti strategiją, kuria būtų siekiama įvesti vienodus įstatymus visose ES tautose.

4. Sukurti bendrą fondą, skirtą finansuoti tabako kontrolės projektams ir nepriklausomiems tyrimams su lengva dotacijų prieiga.

5. Palaikyti ūkininkus, kurie nori atsisakyti tabako ūkio ir pradėti verstis kita ūkio plėtra.

6. Padidinti HELP kampanijos matomumą ir svarbą, kuri turėtų veikti kaip platforma priimant su tabako kontrole susijusius sprendimus ir veiksmus.

HELP studentų tinklo susitikimo dalyviai rekomenduoja nacionalinės valdžios institucijoms realizuoti ir laikytis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) pagrindų konvencijos su tabako kontrole susijusiems klausimams spręsti, pabrėžiant šias rekomendacijas:

1. Didinti mokesčius, gaunamus iš tabako produktų ir produktų, susijusių su tabako vartojimu bei skirti, investuoti surinktus pinigus prevencijos bei metimo rūkyti programoms.

2. Teikti finansinę ir politinę paramą NVO plėtoti prevencines programas, paremtas neformaliu ugdymu.

3. Vystyti privalomojo švietimo programas su tabaku susijusiomis temomis, pritaikytomis kiekvienai amžiaus grupei ir kultūrai, pradedant nuo pirmųjų metų formalaus ugdymo.

4. Uždrausti visas tabako gaminių reklamos formas, įskaitant tiesioginį gaminių reklamavimą, rėmimą, aukojimą, stipendijas ir netiesioginę reklamą.

5. Uždrausti rūkymą visose viešosiose vietose ir užtikrinti, kad to būtų laikomasi, skiriant baudas ar/ir viešuosius darbus už nusižengimus.

6. Apriboti tabako produktų pasiekiamumą, uždraudžiant prekybą automatuose ir griežtinant, apribojant tabako gaminių matomumą parduotuvėse.

7. Apsaugoti labiausiai pažeidžiamas grupes, siekiant didinti žinomumą apie neigiamus efektus, sukeliamus pasyvaus rūkymo.

HELP studentų tinklo susitikimo dalyviai rekomenduoja jaunimo/studentų ir nevyriausybinėms organizacijoms:

1. Įsitraukti į sprendimo priėmimo procesus, skatinant stebėjimo ir vertinimo sistemų įgyvendinimą pagal PSO sukurtus konvencijos rėmus tabako kontrolės klausimu.

2. Bendradarbiauti ir keistis geriausiais pasiektais rezultatais vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Dirbti, kuriant internetinę platformą, kuria būtų galima keistis informacija ir kurti internetinius tinklus.

3. Užtikrinti organizacinį rėmimą ir skatinti gebėjimų lavinimą: teikiant žinias, jas valdant ir saugant.

4. Remti tabako kontrolės projektus, duomenis, kurie pagrįsti moksliniais tyrimais, ir metodus, kai įmanoma.

5. Užsiimti kitų pilietinių visuomenės organizacijų palaikymu, pavyzdžiui, renginių „be dūmų”, rengiamų nevyriausybinių organizacijų (NVO), skatinimas.

6. Kurti stipresnį išorinį įvaizdį, pasinaudojant komunikacija ir įdiegiant logotipus ar ženklinius žymenis. Turėtų būti sukurtas bendras bedūmės aplinkos („smoke-free“) logotipas.

7. Atmesti bet kokį finansavimą ar bendradarbiavimą su tabako pramone arba giminingomis organizacijomis.

Paskutinis punktas turėtų būti savotišku moraliniu priekaištu Lietuvos aukštosioms mokykloms, kurioms iki šiol pinigai nekvepia ir bet kuri kompanija pasisiūliusi paremti mokslą tampa geriausiu bičiuliu, nors dėl šių kompanijų veiklos sėkmės kentės dar ne viena karta.

Laiškas Finansų ministrei


Gerbiama ministre, noriu išreikšti savo nuomonę dėl Jūsų komentarų LRT laidoje „Žurnalisto tyrimas“, kurioje Jūs komentavote Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos veiklą. Jūsų pasisakymai sudarė įspūdį, kad Vyriausybė atsisako ketinimų „ištraukti iš šešėlio“ nemažą dalį juodojoje rinkoje cirkuliuojančių pinigų.

Siekinys mažinti šešėlį neabejotinai sveikintinas, tačiau ką bendro su šiuo sveikintinu siekiniu turi jūsų komentarai apie netinkamą VTAKT darbą ir metodus. Ar Jūsų komentarai reiškia, kad verslininkai, kurie parduoda nedidelius kiekius alkoholio ar tabako be įsigijimo dokumentų, neturėtų būti baudžiami? Koks nelegaliai (be įsigijimo dokumentų ir nesumokant mokesčių) parduodamų tabako ir alkoholio kiekis Jūsų manymu jau yra pažeidimas?

Taip pat noriu paklausti, nuo kada valstybės institucijų, vykdančių kontrolę, pareigūnai savo nuožiūra gali sumažinti įstatyme numatytų baudų dydį pažeidėjams? Iš karto Jums ir atskysiu – tokios teisės institucijos neturi, tokia teisė yra suteikta teismams, kurie kartais tai ir daro. Jei manote, kad baudos yra per didelės, Jūs galite kreipti į įstatymų leidėjus, kad jos būtų sumažintos. Mano manymu, jos yra ženkliai per mažos, nes net ir tokios baudos nėra pakankamas motyvas nesąžiningiems verslininkams nepažeidinėti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.

Jei Jūs vadinate VTAKT darbo metodus netinkamais ar nekorektiškais, tai kaip pavadinti ne kartą už pažeidimus jau baustų verslininkų pasiaiškinimus, kad be įsigijimo dokumentų rasti nugerti degtinės buteliai yra alkoholio nevartojančių baptistų, į kuriuos jie tikriausiai prisipylė vandens, Ar tokie pasiaiškinimai Jums nėra panašūs į tyčiojimąsi iš valstybės institucijų, kurias Jūs taip smerkiate už darbo metodus.

Jei Vyriausybė siekia sumažinti šešėlį, ji turėtų ne niekinti ir silpninti VTAKT, bet didinti jos veiklos galimybes, kad tokių pažeidėjų būtų kiek galima mažiau. Jei teigiama, kad neteisinga bausti verslininką už penkis be įsigijimo dokumentų turėtus cigarečių pakelius, tai naivu ir tikėtis, kad tie 5 pakeliai buvo vieninteliai. Ar gali būti, kad veikla, kai vagiama iš valstybės vengiant sumokėti mokesčius, buvo vykdoma tik tą vieną pažeidimo nustatymo dieną. O jei visi licencijų turėtojai (jų apie 17 tūkst.) kiekvieną dieną realizuotų po 5 nelegaliai įsigytus pakelius cigarečių ar 2 butelius degtinės, kiek valstybė prarastų mokesčių? Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mažos prekybos įmonės ir negali parduoti šimtų tonų alkoholinių gėrimų ar tūkstančių nelegaliai įgytų cigarečių pakelių vienu metu. Tačiau juk tie nedideli kiekiai ir sudaro visumą. Todėl Jūsų pasisakymai, kad VTAKT metodai nepriimtini, yra visiškai nepagrįsti.

Sunku suprasti ir jūsų vadovaujamos institucijos poziciją VTAKT finansavimo atžvilgiu. Finansų ministerija, kaip žinia, nuomojasi prestižines biuro patalpas, na o VTAKT dirba apgailėtinomis sąlygomis. Ar tai ir yra viena iš išsakytos nuostatos „skirti mažiau finansavimo, tuomet gal jie numirs patys“ realizavimo praktikoje apraiškų?

Teisingumą Lietuvoje vykdo teismai ir būtent jų sprendimai parodė, kad VTAKT skiriamos sankcijos yra teisėtos ir teisingos. Lietuvos politikų pasisakymai, kad VTAKT nesugeba atskirti cigarečių nuo džinsų ar kvepalų, kad užsiima knygų cenzūra ir pan. rodo taip kalbančių politikų neraštingumą šioje srityje. Užsienio šalių specialistai VTAKT laimėtas bylas dėl prekinių ženklų diversifikavimo ir reklamos kontrolės laiko „auksiniu darbo standartu“ ir prašo išversti bylų medžiagą į anglų kalbą, kad gerąja praktika galėtų pasinaudoti kitos šalys, o Lietuvoje politikai vis dar skleidžia akmens amžiaus lygio demagogiją apie tarnybos neraštingumą.