Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2011 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Seimas toliau grimzta į teisinio ir demokratinio nihilizmo liūną


Šiandien Seimo Etikos ir procedūrų komisija turėjo svarstyti Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos kreipimąsi dėl galimo Seimo narių viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo bei Seimo statuto pažeidimo balsuojant ir priimant sprendimus dėl alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimo.
                           Tačiau kaip ir visi, nors kiek su alkoholio kontrolės politika susiję klausimai, šis klausimas „mirė negimęs“. Pirmiausia Seime be jokio pėdsako dingo (o gal nedingo) Etikos ir procedūrų komisijai faksu siųstas koalicijos raštas apie minėtus įtarimus Seimo nariams. Komisiją pasiekė tik koalicijos paraleliai siųstas analogiškas skundas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri koalicijos raštą persiuntė Seimo komisijai. Šios institucijos persiųsto dokumento Seimo komisijos pirmininkas nesiryžo iš karto išmesti į šiukšlių dėžę ar nunešti į Seimo tualetą, kur raštas, Seimo narių manymu, būtų panaudotas pagal paskirtį.
                           Komisijos pirmininkas A.Salamakinas net nepasivargino tinkamai pristatyti rašto esmės ir iš karto ėmėsi tikinti komisijos narius, kad svarstyti kažkokio rėksnio (A.Verygos) atsiųstą raštą nėra prasmės ir ten nėra jokių pažeidimų. Jam paantrino tautos vertybe pasiskelbusi Seimo narė D.Teišerskytė ir pasiūlymui nesvarstyti oficialaus rašto buvo pritarta su dideliu entuziazmu. Dar buvo pasisvaidyta replikomis, kad jei A.Veryga Seimą vadina UAB‘u, tai jie ir elgsis kaip UAB‘as. Ką gi gerbiami Seimo nariai, jūs ne tik patvirtinate mano jums suteiktą pavadinimą, bet ir parodėte, kad esat itin nebrandūs mažvaikiai, kurie dėl įsivaizduojamo įsižeidimo nesiima svarstyti savo pačių patvirtinto Seimo statuto pažeidimų. Norėčiau priminti, kad raštas komisijai buvo labai oficialus ir jame nebuvo jokių įžeidimų, buvo pateikta tik faktinė informacija ir jis buvo apsirašytas mano, kaip koalicijos vadovo, o ne kaip fizinio asmens. Todėl gerbiami Seimo nariai noriu jus informuoti, kad jūs nesvarstėte ne A.Verygos skundo, o oficialaus Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, vienijančios 32 organizacijas dokumento. Be to įsižeidimas čia niekuo dėtas. Minėta komisija ir nesirengė nieko svarstyti. Ar gali komisijos nariai, patys balsavę už alkoholinių gėrimų reklamos įteisinimą, svarstyti dokumentą, kuriame pateikiami įrodymai, kad įstatymo pataisos buvo priimtos pažeidžiant Seimo Statutą.
Kad būtų aiškiau pateikiu Seimo Statuto nuostatas:
18 straipsnis. Seimo nario prievolė vengti interesų konflikto
1. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams. Seimo narys privalo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus.
2. Kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo vengti interesų konflikto tarp Seimo nario privačių interesų ir jo pareigų atstovauti visuomenės interesams, taip pat neturi elgtis taip, kad visuomenėje kiltų abejonių, kad toks konfliktas yra. Iškilus interesų konfliktui, Seimo narys privalo elgtis taip, kaip nurodo šis statutas bei Etikos ir procedūrų komisijos ar Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos. Seimo narys privalo daryti viską, kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių ir kad visuomenė turėtų visas galimybes tuo įsitikinti.
3. Šias nuostatas pažeidžiančią Seimo nario veiklą turi išnagrinėti Etikos ir procedūrų komisija arba tam sudaryta tyrimo komisija ir parengti išvadas Seimui.
4. Kasmet kiekvienas Seimo narys pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą pateikia savo metinę privačių interesų deklaraciją Etikos ir procedūrų komisijai, taip pat ir deklaracijas, jeigu paaiškėja naujų aplinkybių. Šioje komisijoje saugomos ir kandidatų, tapusių Seimo nariais, privačių interesų deklaracijos. Komisijoje deklaracijos saugomos visą Seimo nario kadencijos laikotarpį, vėliau perduodamos saugoti į Seimo archyvą.
5. Etikos ir procedūrų komisija, išnagrinėjusi Seimo narių privačių interesų deklaracijas, teikia Seimo nariams rašytines rekomendacijas, kaip išvengti interesų konflikto, kurias Seimo nariai gali savo nuožiūra skelbti. Tokios rekomendacijos gali būti bendrosios - metinės arba skirtos konkrečiai situacijai. Pastarosios paprastai yra teikiamos paties Seimo nario prašymu.
6. Prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo.
7. Jeigu Seimo narys neįvykdė šio straipsnio 6 dalies reikalavimų ir toks Seimo nario elgesys prieštarauja Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijai, kuri pagal šio straipsnio 5 dalį buvo duota Seimo nariui, Etikos ir procedūrų komisija nedelsdama apie tai informuoja Seimą. Tokiu atveju klausimo svarstymas, Seimui nutarus, gali būti pradėtas iš naujo.
8. Jeigu paaiškėja, kad priimant Seime įstatymą buvo pažeistos šio straipsnio nuostatos dėl interesų konflikto vengimo, gali būti taikomos šio statuto 160 straipsnio nuostatos.
160 straipsnis. Įstatymo pasirašymo sulaikymas
1. Kol priimtas įstatymas neperduotas pasirašyti Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkas, komitetas ar ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių gali motyvuotu raštu kreiptis į Seimą dėl, jų manymu, priimant tą įstatymą padarytų Seimo statuto pažeidimų.
2. Jeigu yra gautas toks kreipimasis, Etikos ir procedūrų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti Seimui išvadas ir pasiūlymus.
3. Kol Etikos ir procedūrų komisija nepateikė savo išvadų, Seimo Pirmininkas neperduoda įstatymo pasirašyti Respublikos Prezidentui.
4. Jei Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja, jog buvo šiurkščiai pažeista įstatymų leidybos procedūra ar kitos svarbios šio statuto nuostatos ir tai lėmė Seimo sprendimą, arba Etikos ir procedūrų komisija nepateikė savo išvadų šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Seimas balsuoja, ar pripažinti netekusiu galios, ar palikti galioti ginčijamą įstatymą.
5. Jeigu Seimas šiuo atveju pripažįsta ginčijamą įstatymą netekusiu galios, jo projekto svarstymas paprastai kartojamas nuo tos stadijos, kai buvo padarytas pažeidimas.

                           Nesudėtinga suprasti jog pripažinus, kad buvo pažeistas Seimo statutas, bent jau teoriškai galėtų būti kvestionuojamas alkoholio reklamos įteisinimo pataisų priėmimo teisėtumas.
Taigi, už alkoholio reklamos įteisinimą balsavę Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai: A.Salamakinas, J.Dautartas, A.Nedzinskas, O.Valiukevičiūtė ir M.Zaščiurinskas negalėjo leisti, kad jų pačių darbai būtų pripažinti neteisėtais.
O štai tokio turinio raštas buvo nusiųstas Seimo komisijai. Jūs patys ir nuspręskite ar čia yra bent vienas įžeidimas:

Kreipiamės į Jus prašydami ištirti ir nustatyti ar žemiau išvardintieji Seimo nariai nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo principų bei Seimo statuto. Išvardinti Seimo nariai nenusišalino nuo balsavimo ir sprendimų priėmimo bei balsavo už alkoholinių gėrimų reklamos atšaukimą nors jų deklaracijose pateikti duomenys bei viešojoje erdvėje prieinama informacija leidžia manyti, kad egzistuoja galimas interesų konfliktas.
Žemiau pateikiama mūsų įtarimus sukėlusi informacija:
Saulius Stoma – pagrindinės pajamos prieš tampant Seimo nariu yra gautos iš žiniasklaidos įmonių, pagal pajamų ir sumokėtų mokesčių deklaraciją galima spėti, kad daugelis tų pajamų gautos iš autorinių atlyginimų.
Kęstutis Masiulis: UAB "POSTVILA" Reklama, paslaugos. VTEK Deklaracijoje nurodoma giminaičio veikla. Artimi deklaruojančiojo asmenys SAULIUS MASIULIS UAB "POSTVILA" BENDRASAVININKAS (VEIKLA SUSTABDYTA) , nors Registrų Centre to nerodoma.
Erikas Tamašauskas: UAB "Status Quo" akcininkas, reklamos paslaugos.
Saulius Pečeliūnas: žmona Lina Pečeliūnienė dirba UAB "VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS" pareigos nenurodytos.
Dainius Budrys: sutuoktinės veikla (renginių vedimas, filmų, reklamų garsinimas, televizijos laidų kūrimas).
Laimontas Dinius: UAB UAB "MAX'O PLĖTRA" akcininkas (pramogų organizavimas, naktinis klubas, diskoteka, pramogos, kavinė, picerija, pokylių organizavimas, biliardas, boulingas, laisvalaikio ir poilsio paslaugos).
Rimas Antanas Ručys: AB Stumbras akcininkas.
Arūnas Valinskas, Inga Valinskienė: UAB TV ARTAS akcininkai, TV, televizijos programų kūrimas. TV aparatūra - nuoma.
Remigijus Žemaitaitis: UAB “Dervira” ir UAB “Dervira ir partneriai” akcininkas (MAGNOLIJA, restoranas, UAB DERVIRA Restoranas, maistas išsinešimui, gedulingi pietūs, furšetai, banketai, salės nuoma, maisto išsinešimas, dienos pietūs, iki 200 žmonių galima talpinti, 4 salės, uždari vakarai, jubiliejai, užsakymai vestuvėms, vasaros terasa, vasaros kiemelis. Boulingas, kavinė, baras, boulingo takeliai, bokso kriaušė, pulas, biliardas, biliardo klubas, stalo ledo ritulys, banketai, furšetai, naktinis klubas, bokso kriaušė, laisvalaikio praleidimas, maistas išsinešimui, reklaminis televizorius.).
                           Prašome Jus išnagrinėti šiame rašte išdėstytą informaciją ir nuspręsti ar minėtų asmenų veikla nepažeidžia galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų. Tuo atveju jei būtų nustatyti pažeidimai, prašome nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.“

Taigi, Seimo komisija, pasielgė taip, kad dabar jau niekam nebekiltų jokių abejonių apie Seimo veiklos metodus. Sava chebra sprendžia chebrai naudingus klausimus. Net ir tuo atveju, kai sprendimai akivaizdžiai neskaidrūs, imamasi visų priemonių, kad chebrai nepakenkti.

Ir jūs dar stebitės, kad pasitikėjimas Seimu vienas žemiausių per visą nepriklausomybės laikotarpį?

2011 m. gruodžio 13 d., antradienis

Tai ko neišgirdo LR Prezidentė


LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei


                             Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis                   
                                                                                                                                  2011 gruodžio 13 d.

Jūsų Ekscelencija,

Mums, t.y. šį raštą pasirašiusioms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, kelia didelį susirūpinimą tai, kad LR Seime, priiminėjant įstatymo pataisas dėl alkoholio reklamos draudimo atšaukimo, buvo padaryta daug šiurkščių demokratinio proceso pažeidimų. Aptarinėjant alkoholio reklamos tęstinumo klausimą, buvo ribojamas visuomeninių organizacijų dalyvavimas. Nei viena LR Seimo frakcija neatsiliepė į Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) kvietimą diskutuoti šiuo klausimu. Didelė dalis LR Seimo narių iš esmės ignoravo mūsų kolegų visuomenininkų įrodymus, paremtus seniai pasaulyje pripažintais moksliniais argumentais. Yra rimto pagrindo manyti, kad 10 LR Seimo narių, balsavusių už tolesnį alkoholio reklamos galiojimą, turi ryšių su alkoholio verslu. Nenusišalindami nuo balsavimo, jie sąmoningai supainiojo viešus ir privačius interesus. Pabrėžtinai šališka buvo ir komercinė žiniasklaida: ji ne tik palaikė alkoholio pramonės interesus, bet ir blokavo visuomenininkų teikiamą informaciją.
          Esame įsitikinę, kad nevaržomas ir neatsakingas alkoholio propagavimas   yra neprastai pavojingas ilgalaikiams jau ir taip „išsivaikščiojančios Lietuvos“ interesams, jos kūrybingumui, verslumui ir socialiniam aktyvumui. Jos pačiõs istorija akivaizdžiai liudija, kad tais etapais, kai tauta prablaivėdavo, žymiai suaktyvėdavo ir jos pilietinė veikla. Stabdydami  gyventojų viliojimą išgerti kuo daugiau alkoholio, mes galime sustiprinti jos gyvybingumą ir paskatinti sveiką šalies raidą. Būtų didelis laimėjimas, jeigu sugebėtume bent šiuo atžvilgiu prisijungti prie žymiai progresyvesnio Skandinavijos regiono. Juk būtent skandinavų patirtis geriausiai rodo, kaip alkoholio kontrolės priemonės gali prisidėti prie visuomenės autodisciplinos, darbo kokybės, atsakomybės, ūkio augimo ir bendros šalies kultūros. 
Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos, raginame Jus paremti viešojo intereso gynimą ir vetuoti Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIP-3188(2).

PASIRAŠO:

 1.  
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
 1.  
Lietuvos mokinių parlamentas
 1.  
Lietuvos blaivybės fondas
 1.  
Nacionalinė vartotojų konfederacija
 1.  
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
 1.  
Akademinė vadybos ir administravimo asociacija
 1.  
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis"
 1.  
Aktyvių vilniečių sąjunga
 1.  
Lietuvos tėvų forumas
 1.  
Všį „Kauno jėzuitų gimnazija"
 1.  
Všį „Lietuvos šeimos centras"
 1.  
VšĮ Pischologinių idėjų namai
 1.  
Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis
 1.  
Lietuvos sveikuolių sąjunga
 1.  
Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga
 1.  
Zapyškio bendruomenės centras
 1.  
Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras
 1.  
VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
 1.  
VšĮ Sotas
 1.  
Kauno bendruomenės centras „Dainava"
 1.  
Aplinkosaugos informacijos centras
 1.  
Asociacija „Atviras kodas Lietuvai"
 1.  
Šiaulių vartotojų federacija
 1.  
Nacionalinė namų ūkio ir vartotojų ugdymo asociacija
 1.  
Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacija
 1.  
Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė"
 1.  
Lietuvai pagrąžinti draugija
 1.  
Lietuvos piliečių sąjunga
 1.  
Labdaros ir paramos fondas „Krizių prevencijų centras“
 1.  
Kauno Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis"
 1.  
LELB Žukų/Lauksargių/Skaudvilės/Piktupėnų parapijos
 1.  
VšĮ „Balsių darželis"
 1.  
Kauno jungtinis demokratinis judėjimas
 1.  
VšĮ „Teisių gynimo centras“
 1.  
LF Lekėčių bendruomenės centras
 1.  
Asociacija Vilniaus dianetikos centras
 1.  
VšĮ „PoliPRO"
 1.  
VšĮ „Pradžių pradžia"
 1.  
Pasvalio raj. Švobiškio ir Plinkinių kaimų bendruomenė
 1.  
Asociacija „Pozityvus gyvenimas"
 1.  
VšĮ „Imode"
 1.  
Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondas
 1.  
Šviecarijos kaimo bendruomenė
 1.  
VšĮ Geros valios projektai
 1.  
VšĮ Naturaliosios terapijos centras
 1.  
VšĮ „Gimnazistai“
 1.  
VšĮ Miško savininkų konsultacijų centras
 1.  
Lietuvos skautijos padalinys - tuntas "Pilėnai"
 1.  
Lietuvos medicinos studentų asociacija
 1.  
VšĮ „Jaunųjų verslininkų ir ekonomistų klubas"
 1.  
Asociacija „Stasio Vainiūno namai-muziejus"
 1.  
VšĮ „KULTUR"
 1.  
LSS Akademinio skautų sąjūdis
 1.  
VšĮ „Kitas variantas“
 1.  
Krikščioniškos kultūros tyrimų centras
 1.  
VšĮ „Ateities leidybos centras“
 1.  
Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius"
 1.  
Konfederacija Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas
 1.  
Kelmės krašto bendruomenių sąjunga
 1.  
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė plius"
 1.  
VšĮ „Teisingas sprendimas“
 1.  
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrius
 1.  
Všį „Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba“
 1.  
VšĮ Marijonų talkininkų centras
 1.  
SHANTI jogos centras
 1.  
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šaltinis"
 1.  
VšĮ „Sevilis“
 1.  
VO Kabelių kaimo bendruomenė
 1.  
VšĮ „Menų ir mokymo namai"
 1.  
Lietuvos kultūros kongreso taryba
 1.  
Všį „Mažieji šnekoriai“
 1.  
VšĮ „Kūrybinių galimybių centras" (Sveikatos radijas)
 1.  
Kiauklių bendruomenė;
 1.  
VšĮ „Flamenco akademija"
 1.  
Asociacijos „Idėjų upė"
 1.  
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė
 1.  
VšĮ Dailininko prof. Kazimiero Žoromskio fondas
 1.  
Sandrauga „Sinus Sensus”
 1.  
Viešoji įstaiga „Tranzito verslas”
 1.  
Asociacija „Naujoji valstybė“
 1.  
VšĮ „Audimo manufaktūra“
 1.  
Labdaros ir paramos fondas Zigmo Katiliaus vardo fondas
 1.  
Kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ Marijampolės sav. Šunskų sen.
 1.  
Anykščių rajono Viešintų bendruomenė
 1.  
Asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“
 1.  
VšĮ „Alternatyvus verslas”
 1.  
Lietuvos neįgaliųjų verslininkų asociacija
 1.  
Kauno krikščioniška gausių šeimų bendrija „Ateitis“
 1.  
VŠĮ „Konsvila"
 1.  
Biržų jungtinė metodistų bažnyčia
 1.  
VšĮ „Arlanė“
 1.  
Krašto apsaugos oro erdvės kontrolės sistemos veteranų klubas
 1.  
Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė
 1.  
VšĮ „Šiaulių šeimos studijų centras“
 1.  
Valakupių bendruomenės asociacija
 1.  
Kauno Vokiečių kultūros centras „KULTURVERBAND“
 1.  
Labdaros fondo „Vienybė“
 1.  
VšĮ „LISP Centre“
 1.  
VšĮ Paparčių šv.Juozapo vaikų globos namai
 1.  
Daugiabučių namų savininkų bendrija „Trinytis"
 1.  
„Budžio“ klubas
 1.  
Domeikavos Lietuvos kankinių parapija
 1.  
VšĮ  „Anglų kalbos mokymo centras“
 1.  
Motinos ir vaiko paramos fondas „Aušta“
 1.  
Asociacija  „Echolita“
 1.  
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija
 1.  
Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga
 1.  
Asociacija  „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“
 1.  
Asociacijos „Belarus Watch”
 1.  
Lietuvos pediatrų draugija
 1.  
Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacija
 1.  
Asociacija „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“
 1.  
VŠĮ „Bendrosios kompetencijos ugdymo centras“
 1.  
Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga
 1.  
Vilniaus apskrities totorių bendruomenė
 1.  
Lietuvos gyvūnų globos draugija
 1.  
Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubas
 1.  
Gedminų bendruomenė
 1.  
Septintosios Dienos Adventistų Bažnyčios Tauragės bendruomenė
 1.  
Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga
 1.  
Mosėdžio Valančiukų kuopa
 1.  
Ukmergės sveikuolių klubas
 1.  
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai"
 1.  
Lietuvos saulės energetikos asociacija
 1.  
VO Pašešuvio kaimo bendruomenė
 1.  
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė
 1.  
Krinčino krašto bendruomenė
 1.  
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga
 1.  
Lietuvos Sąjudžio Vilniaus skyriaus taryba
 1.  
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 1.  
Sporto klubo „Stoikas“
 1.  
NVO Klaipėdos Krizių įveikimo centro
 1.  
Liūdynės kaimo bendruomenė
 1.  
VšĮ „Vizuali idėja“
 1.  
Lietuvos agentūros „SOS vaikai’’ Panevėžio skyrius
 1.  
VšĮ „Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras“
 1.  
Kauno rajono vietos veiklos grupė
 1.  
Lietuvos soroptimisčių klubų sąjunga
 1.  
Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga
 1.  
Klaipėdos rajono katalikių moterų draugija
 1.  
Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas
 1.  
Ekologiškos kultūros asociacija (ekologiškos kultūros žurnalas „Green‘as“)
 1.  
AB „Klaipėdos energija“ profesinė sąjunga
 1.  
VšĮ „Abigailė“
 1.  
Kražių bendruomenė
 1.  
Adakavo pagrindinė mokykla ir Adakavo bendruomenė
 1.  
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
 1.  
VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“
 1.  
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
 1.  
VšĮ „Inkocentras“
 1.  
Socialinės adaptacijos asociacija
 1.  
Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija
 1.  
VŠĮ „Egomuzika“
 1.  
Inkūniečių bendrija
 1.  
UAB „Vilniaus troleibusai“ nepriklausoma darbuotojų profesinė sąjunga
 1.  
VšĮ „Lietuva ant delno"
 1.  
Lietuvos jaunimo pastoracijos centras
 1.  
Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija
 1.  
VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
 1.  
Telšių SŠK „Vėlunga"
 1.  
VšĮ „Agroanalitinis centras"
 1.  
VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinika
 1.  
Mažeikių rajono ligonių astmos klubas
 1.  
Mažeikių rajono katalikių moterų draugija
 1.  
VšĮ Vilniaus Pal.J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
 1.  
VO „Gelbėkit vaikus“ Kelmės skyrius
 1.  
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
 1.  
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras
 1.  
Asociacija Žiežmarių aktyvaus jaunimo klubas
 1.  
Jaunimo Asociacija „COFA“
 1.  
 Grūžių krašto kaimo bendruomenė
 1.  
 VšĮ Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras
 1.  
461-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
 1.  
 Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacija
 1.  
Asociacija „Kauno vežėjų klubas“
 1.  
Paaluonio bendruomenės centras
 1.  
VŠĮ „HABITAS“
 1.  
Samdomų darbuotojų profesinė sąjunga
 1.  
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninė
 1.  
VšĮ „Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas“ prie Pakruojo rajono policijos komisariato
 1.  
VšĮ „Transporto muziejus” Kaunas
 1.  
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė"
 1.  
Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga
 1.  
Panevėžio rajono Ramygalos bendruomenė
 1.  
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
 1.  
Tradicinė religinė bendrija Lietuvos Caritas
 1.  
Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis
 1.  
Sodininkų bendrija „Poilsis"
 1.  
Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija
 1.  
VšĮ „Socialiniai paramos projektai“
 1.  
Rokiškio rajono kaimo bendruomenė
 1.  
Asociacija „Karinio paveldo tyrimų kolegija“
 1.  
Aleksoto katalikų moterų draugija
 1.  
VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla"
 1.  
Nukentėjusiųjų nuo bankų asociacija
 1.  
Asociacija „Tautos ateities forumas"
 1.  
Lietuvos mokslininkų sąjunga
 1.  
VšĮ „A Propos" studija
 1.  
Jurbarko rajono bendruomenių sąjunga
 1.  
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
 1.  
VšĮ „Irklakojis“
 1.  
VšĮ Kauno Centro poliklinikos Psichikos sveikatos centras
 1.  
VšĮ „Lietuvos pilates asociacija“
 1.  
VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“
 1.  
VšĮ „Šv. Juozapo brolija"
 1.  
Prienų rajono vietos veiklos grupė
 1.  
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija
 1.  
VšĮ „Modernaus dainavimo studija“
 1.  
VšĮ „Aušrinės rytmetis“
 1.  
VšĮ„Daigstas“
 1.  
VšĮ „Mažutėliams“
 1.  
Jaunimo laisvalaikio centras
 1.  
Klaipėdos rajono bendruomeninių organizacijų susivienijimas
 1.  
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija
 1.  
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
 1.  
VšĮ „Amžinoji uola“
 1.  
Mindūnų kaimo bendruomenė
 1.  
VšĮ „Kauno moterų linija“
 1.  
VšĮ „Harmonija“
 1.  
Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjunga
 1.  
Asociacija „Šiaulių universiteto studentų" atstovybė
 1.  
UAB „Palink" dirbančiųjų prekybininkų profesinė sąjunga
 1.  
UAB „Lelija" darbuotojų profesinė sąjunga
 1.  
Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras
 1.  
Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija
 1.  
Pensijų fondų dalyvių asociacija
 1.  
Asociacija „Mentor Lietuva"
 1.  
VšĮ „Psichologinė parama ir konsultavimas"
 1.  
Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centras
 1.  
Adventistų Bažnyčios Panevėžio bendruomenė
 1.  
Kauno „Nemuno krantų“ bendruomenė
 1.  
Tauragės rajono vietos veiklos grupė
 1.  
VšĮ „Miegantys drambliai“
 1.  
VšĮ „Pasaulio vaikai"
 1.  
ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija
 1.  
Šilutės rajono vietos veiklos grupė
 1.  
VŠĮ „Septintas rytas“
 1.  
Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras
 1.  
Alzheimerio globos ir slaugos įstaigų asociacija
 1.  
939-oji daugiabučių namų savininkų bendrija Pašilaičiai
 1.  
826-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
 1.  
Lietuvių jaunimo bendrijos „Lituanica"
 1.  
Viešoji įstaiga „Nidos vėtrungė"
 1.  
Klaipėdos miesto autoklubas
 1.  
Orientavimosi sporto klubas „Arboro"
 1.  
Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga
 1.  
Lietuvos moterų lyga
 1.  
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
 1.  
Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
 1.  
Garliavos Švč. Trejybės parapija 
 1.  
Klaipėdos miesto gausių šeimų bendrija „Šeimyna"
 1.  
Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas"
 1.  
Kauno Alzheimerio klubas
 1.  
Asociacija Squadra Unica
 1.  
Lietuvos žmogaus genetikos draugija
 1.  
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija