Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2011 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Seimas toliau grimzta į teisinio ir demokratinio nihilizmo liūną


Šiandien Seimo Etikos ir procedūrų komisija turėjo svarstyti Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos kreipimąsi dėl galimo Seimo narių viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo bei Seimo statuto pažeidimo balsuojant ir priimant sprendimus dėl alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimo.
                           Tačiau kaip ir visi, nors kiek su alkoholio kontrolės politika susiję klausimai, šis klausimas „mirė negimęs“. Pirmiausia Seime be jokio pėdsako dingo (o gal nedingo) Etikos ir procedūrų komisijai faksu siųstas koalicijos raštas apie minėtus įtarimus Seimo nariams. Komisiją pasiekė tik koalicijos paraleliai siųstas analogiškas skundas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri koalicijos raštą persiuntė Seimo komisijai. Šios institucijos persiųsto dokumento Seimo komisijos pirmininkas nesiryžo iš karto išmesti į šiukšlių dėžę ar nunešti į Seimo tualetą, kur raštas, Seimo narių manymu, būtų panaudotas pagal paskirtį.
                           Komisijos pirmininkas A.Salamakinas net nepasivargino tinkamai pristatyti rašto esmės ir iš karto ėmėsi tikinti komisijos narius, kad svarstyti kažkokio rėksnio (A.Verygos) atsiųstą raštą nėra prasmės ir ten nėra jokių pažeidimų. Jam paantrino tautos vertybe pasiskelbusi Seimo narė D.Teišerskytė ir pasiūlymui nesvarstyti oficialaus rašto buvo pritarta su dideliu entuziazmu. Dar buvo pasisvaidyta replikomis, kad jei A.Veryga Seimą vadina UAB‘u, tai jie ir elgsis kaip UAB‘as. Ką gi gerbiami Seimo nariai, jūs ne tik patvirtinate mano jums suteiktą pavadinimą, bet ir parodėte, kad esat itin nebrandūs mažvaikiai, kurie dėl įsivaizduojamo įsižeidimo nesiima svarstyti savo pačių patvirtinto Seimo statuto pažeidimų. Norėčiau priminti, kad raštas komisijai buvo labai oficialus ir jame nebuvo jokių įžeidimų, buvo pateikta tik faktinė informacija ir jis buvo apsirašytas mano, kaip koalicijos vadovo, o ne kaip fizinio asmens. Todėl gerbiami Seimo nariai noriu jus informuoti, kad jūs nesvarstėte ne A.Verygos skundo, o oficialaus Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, vienijančios 32 organizacijas dokumento. Be to įsižeidimas čia niekuo dėtas. Minėta komisija ir nesirengė nieko svarstyti. Ar gali komisijos nariai, patys balsavę už alkoholinių gėrimų reklamos įteisinimą, svarstyti dokumentą, kuriame pateikiami įrodymai, kad įstatymo pataisos buvo priimtos pažeidžiant Seimo Statutą.
Kad būtų aiškiau pateikiu Seimo Statuto nuostatas:
18 straipsnis. Seimo nario prievolė vengti interesų konflikto
1. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams. Seimo narys privalo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus.
2. Kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo vengti interesų konflikto tarp Seimo nario privačių interesų ir jo pareigų atstovauti visuomenės interesams, taip pat neturi elgtis taip, kad visuomenėje kiltų abejonių, kad toks konfliktas yra. Iškilus interesų konfliktui, Seimo narys privalo elgtis taip, kaip nurodo šis statutas bei Etikos ir procedūrų komisijos ar Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos. Seimo narys privalo daryti viską, kad jo sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių ir kad visuomenė turėtų visas galimybes tuo įsitikinti.
3. Šias nuostatas pažeidžiančią Seimo nario veiklą turi išnagrinėti Etikos ir procedūrų komisija arba tam sudaryta tyrimo komisija ir parengti išvadas Seimui.
4. Kasmet kiekvienas Seimo narys pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą pateikia savo metinę privačių interesų deklaraciją Etikos ir procedūrų komisijai, taip pat ir deklaracijas, jeigu paaiškėja naujų aplinkybių. Šioje komisijoje saugomos ir kandidatų, tapusių Seimo nariais, privačių interesų deklaracijos. Komisijoje deklaracijos saugomos visą Seimo nario kadencijos laikotarpį, vėliau perduodamos saugoti į Seimo archyvą.
5. Etikos ir procedūrų komisija, išnagrinėjusi Seimo narių privačių interesų deklaracijas, teikia Seimo nariams rašytines rekomendacijas, kaip išvengti interesų konflikto, kurias Seimo nariai gali savo nuožiūra skelbti. Tokios rekomendacijos gali būti bendrosios - metinės arba skirtos konkrečiai situacijai. Pastarosios paprastai yra teikiamos paties Seimo nario prašymu.
6. Prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo.
7. Jeigu Seimo narys neįvykdė šio straipsnio 6 dalies reikalavimų ir toks Seimo nario elgesys prieštarauja Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijai, kuri pagal šio straipsnio 5 dalį buvo duota Seimo nariui, Etikos ir procedūrų komisija nedelsdama apie tai informuoja Seimą. Tokiu atveju klausimo svarstymas, Seimui nutarus, gali būti pradėtas iš naujo.
8. Jeigu paaiškėja, kad priimant Seime įstatymą buvo pažeistos šio straipsnio nuostatos dėl interesų konflikto vengimo, gali būti taikomos šio statuto 160 straipsnio nuostatos.
160 straipsnis. Įstatymo pasirašymo sulaikymas
1. Kol priimtas įstatymas neperduotas pasirašyti Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkas, komitetas ar ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių gali motyvuotu raštu kreiptis į Seimą dėl, jų manymu, priimant tą įstatymą padarytų Seimo statuto pažeidimų.
2. Jeigu yra gautas toks kreipimasis, Etikos ir procedūrų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti Seimui išvadas ir pasiūlymus.
3. Kol Etikos ir procedūrų komisija nepateikė savo išvadų, Seimo Pirmininkas neperduoda įstatymo pasirašyti Respublikos Prezidentui.
4. Jei Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja, jog buvo šiurkščiai pažeista įstatymų leidybos procedūra ar kitos svarbios šio statuto nuostatos ir tai lėmė Seimo sprendimą, arba Etikos ir procedūrų komisija nepateikė savo išvadų šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Seimas balsuoja, ar pripažinti netekusiu galios, ar palikti galioti ginčijamą įstatymą.
5. Jeigu Seimas šiuo atveju pripažįsta ginčijamą įstatymą netekusiu galios, jo projekto svarstymas paprastai kartojamas nuo tos stadijos, kai buvo padarytas pažeidimas.

                           Nesudėtinga suprasti jog pripažinus, kad buvo pažeistas Seimo statutas, bent jau teoriškai galėtų būti kvestionuojamas alkoholio reklamos įteisinimo pataisų priėmimo teisėtumas.
Taigi, už alkoholio reklamos įteisinimą balsavę Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai: A.Salamakinas, J.Dautartas, A.Nedzinskas, O.Valiukevičiūtė ir M.Zaščiurinskas negalėjo leisti, kad jų pačių darbai būtų pripažinti neteisėtais.
O štai tokio turinio raštas buvo nusiųstas Seimo komisijai. Jūs patys ir nuspręskite ar čia yra bent vienas įžeidimas:

Kreipiamės į Jus prašydami ištirti ir nustatyti ar žemiau išvardintieji Seimo nariai nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo principų bei Seimo statuto. Išvardinti Seimo nariai nenusišalino nuo balsavimo ir sprendimų priėmimo bei balsavo už alkoholinių gėrimų reklamos atšaukimą nors jų deklaracijose pateikti duomenys bei viešojoje erdvėje prieinama informacija leidžia manyti, kad egzistuoja galimas interesų konfliktas.
Žemiau pateikiama mūsų įtarimus sukėlusi informacija:
Saulius Stoma – pagrindinės pajamos prieš tampant Seimo nariu yra gautos iš žiniasklaidos įmonių, pagal pajamų ir sumokėtų mokesčių deklaraciją galima spėti, kad daugelis tų pajamų gautos iš autorinių atlyginimų.
Kęstutis Masiulis: UAB "POSTVILA" Reklama, paslaugos. VTEK Deklaracijoje nurodoma giminaičio veikla. Artimi deklaruojančiojo asmenys SAULIUS MASIULIS UAB "POSTVILA" BENDRASAVININKAS (VEIKLA SUSTABDYTA) , nors Registrų Centre to nerodoma.
Erikas Tamašauskas: UAB "Status Quo" akcininkas, reklamos paslaugos.
Saulius Pečeliūnas: žmona Lina Pečeliūnienė dirba UAB "VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS" pareigos nenurodytos.
Dainius Budrys: sutuoktinės veikla (renginių vedimas, filmų, reklamų garsinimas, televizijos laidų kūrimas).
Laimontas Dinius: UAB UAB "MAX'O PLĖTRA" akcininkas (pramogų organizavimas, naktinis klubas, diskoteka, pramogos, kavinė, picerija, pokylių organizavimas, biliardas, boulingas, laisvalaikio ir poilsio paslaugos).
Rimas Antanas Ručys: AB Stumbras akcininkas.
Arūnas Valinskas, Inga Valinskienė: UAB TV ARTAS akcininkai, TV, televizijos programų kūrimas. TV aparatūra - nuoma.
Remigijus Žemaitaitis: UAB “Dervira” ir UAB “Dervira ir partneriai” akcininkas (MAGNOLIJA, restoranas, UAB DERVIRA Restoranas, maistas išsinešimui, gedulingi pietūs, furšetai, banketai, salės nuoma, maisto išsinešimas, dienos pietūs, iki 200 žmonių galima talpinti, 4 salės, uždari vakarai, jubiliejai, užsakymai vestuvėms, vasaros terasa, vasaros kiemelis. Boulingas, kavinė, baras, boulingo takeliai, bokso kriaušė, pulas, biliardas, biliardo klubas, stalo ledo ritulys, banketai, furšetai, naktinis klubas, bokso kriaušė, laisvalaikio praleidimas, maistas išsinešimui, reklaminis televizorius.).
                           Prašome Jus išnagrinėti šiame rašte išdėstytą informaciją ir nuspręsti ar minėtų asmenų veikla nepažeidžia galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų. Tuo atveju jei būtų nustatyti pažeidimai, prašome nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.“

Taigi, Seimo komisija, pasielgė taip, kad dabar jau niekam nebekiltų jokių abejonių apie Seimo veiklos metodus. Sava chebra sprendžia chebrai naudingus klausimus. Net ir tuo atveju, kai sprendimai akivaizdžiai neskaidrūs, imamasi visų priemonių, kad chebrai nepakenkti.

Ir jūs dar stebitės, kad pasitikėjimas Seimu vienas žemiausių per visą nepriklausomybės laikotarpį?

6 komentarai:

Naglis Puteikis rašė...

Tas jų įsižeidimas yra apsimestinis ir dirbtinis.
Kodėl A.Salamakinas nesiūlė nusišalinti nuo Alkoholio reklamos įteisinimo tuos Seimo narius, kurie suinteresuoti alkoholio reklama, nes ji turtina juos asmeniškai ir jų sutuoktinius? Kodėl tokie dvigubi standartai? Ar visagalis nelegalus alkopramonės lobistas Saulius Galadauskas ir Salamakiną "pasaldainino", kad tas vienus galimus interesų prieštaravimus pastebėtų, o kitų - ne?:
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/asalamakinas-seimo-milijonieriai-tures-nusisalinti-nuo-balsavimo-del-nt-mokescio.d?id=52936999

Naglis Puteikis rašė...

Tas įsižeidimas yra apsimestinis.
Ir dar:
Kodėl A.Salamakinas nesiūlė nusišalinti nuo Alkoholio reklamos įteisinimo tuos Seimo narius, kurie suinteresuoti alkoholio reklama, nes ji turtina juos asmeniškai ir jų sutuoktinius? Kodėl tokie dvigubi standartai? Ar visagalis nelegalus alkopramonės lobistas Saulius Galadauskas ir Salamakiną "pasaldainino", kad tas vienus galimus interesų prieštaravimus pastebėtų, o kitų - ne?:
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/asalamakinas-seimo-milijonieriai-tures-nusisalinti-nuo-balsavimo-del-nt-mokescio.d?id=52936999

D. rašė...

Salamakino elgesys, kaip vaikų darželyje - dėl padorumo, būtų bent jau pasvarstęs ir atmetęs.

Unknown rašė...

Būtent Nagli, standartai akivaizdžiai dvigubi. Labai atidžiai prižiūrima, kad Seimo narys kokiame universitete paskaitos nepaskaitytų, o jei yra alkoholio bendrovės akcininkas ir priiminėja tai pramonei naudingus sprendimus, tai komisija viską paverčia juokais, kurių neverta svarstyti...

bbd336 rašė...

jo, visiškas cinizmas ir nesiskaitymas su piliečiais.. beje, labai gaila, kad pas mus valstybėje nėra instrumentų, kuriais pasinaudodami piliečiai galėtų pareikalauti atsakomybės kad ir iš seimo narių, pasakymas maždaug vienas, nebalsuokit už juos per kitus rinkimus, tas tiesa, bet nereikia pamiršti, kad ne visi jie yra renkami vienmandatėse, kiti pakliūna pagal partinius sąrašus, tiesiog liūdna, kai keturis metus turi žiūrėti į kai kurių seimo narių išsidirbinėjimus. bet aišku kalčiausi tai patys žmonės ir yra, matyt kokio sąmoningumo bendrai paėmus tauta yra, tokį ir išsirenka seimą, nes kitu atveju sunku suprast tokius reiškinius, kaip dabar jau mirusios prisikėlėlių partijos pakliuvimą į seimą, arba tokio seimo nario kaip Erikas Tamašauskas išrinkimą.. beje, man labai įdomi yra seimo narės Dangutės Mikutienės, kuri yra Sveikatos reikalų komiteto ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narė, nes ji pastoviai su savo darbo partijos bičiuliais balsuoja už alkoholio liberalizavimo pataisas, t.y. už akcizo mažinimą, prekybos laiko ilginimą, reklamos draudimo atšaukimą ir t.t., ir vienintelis jos argumentas yra kontrabandos mažinimas. beje, ji pasisakė, kad draudimai yra neefektyvūs, reikia šviesti visuomenę, tuo tarpu kai kitu klausimu ji pasisako labai griežtai ir reikalauja draudimų įvedimo, kalbu apie vaikų naudojimąsi mobiliaisiais telefonais, tai o kodėl šiuo atveju draudimas turėtų būti efektyvesnis už švietimą. beje, jei jau lyginam, tuos du dalykus, tai alkoholio žalingas poveikis žmogaus organizmui yra seniai įrodytas, tuo tarpu kai dėl elektromagnetinių laukų dar nėra pateikta įtikinamų įrodymų ir vyksta karštos diskusijos mokslininkų tarpe, tai vat man įdomu, kodėl jai alkoholio vartojimas atrodo nereikšmingas, kai tuo tarpu mobilių naudojimas didžiausias baubas, kažkokie dvigubi standartai, noras pasirodyti, neišmanymas ar kaip?

prevencija rašė...

Man tik klausimas kodėl mes dar nelegalizavimo heroino/cokaino ir t.t. ino, jk iš to š biudžetą kiek pririnktume.